dr Jugoslav Milenković
 
kvalifikacije nastavnika
 
e mail: vppsjugoslavmilenkovic@gmail.com
 
predmeti (osnovne str. studije):
- Opšte ratarstvo
- Posebno ratarstvo
- Ratarstvo
- Ratarstvo sa krmnim biljem
- Livadarstvo sa pašnjaštvom
- Ratarstvo sa povrtarstvom
 
 
predmeti (specijalističke str. studije):
- Organska proizvodnja ratarskih kultura
 


<<< prethodna strana