OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE

    Osnovni strukovni studijski programi za:

- Voćarstvo i vinogradarstvo
- Ratarstvo i povrtarstvo
- Zaštita bilja
- Stočarstvo
- Prehrambena tehnologija
- Strukovna veterina

koncipirani su u formi 3 + 1 i prilagođeni savremenim evropskim iskustvima u obrazovanju ovih profila. U strukturi ovih kurseva predmeti su podeljeni na opšteobrazovne, stručne i aplikativne predmete, uključujući i izborne. U prvoj godini preovlađuju opšteobrazovni predmeti koji daju polaznu osnovu budućim studentima ovih kurikuluma (dobija se 60 ESPB). Druga godina sadrži stručne i delom izborno-aplikativne predmete, čime se polaznicima omogućuju saznanja iz uže stručnih oblasti strukovnih studijskih programa (dobija se još 60 ESPB). U trećoj godini studija, aplikativnim i izbornim predmetima, polaznicima je omogućeno da sami kreiraju svoju diplomu, tj. da dobijena znanja, veštine i stečena iskustva odmah mogu primeniti u praksi (dodatno još 60 ESPB). Posle treće godine studija predviđena je odbrana diplomskog rada, kao i ukupno ostvaren nivo od 180 ESPB. To omogućuje inžinjerima upis specijalističkih strukovnih studija u trajanju od godinu dana (60 ESPB).
Kvalifikacije koje označavaju završetak Osnovnih strukovnih studija stiče student koji je:
·  Sposoban da sakuplja i razvrstava ideje i podatke u predviđenom, definisanom i standardnom formatu;
·  Naučio da precizno i pažljivo primenjuje principe, sredstva, metode i postupke u rešavanju određenog stručnog pitanja ili problema, uz sagledavanje i procenu svih relevantnih elemenata u problemu;
·  Ovladao metodama grupnog rada da bi bio osposobljen da radi efikasno sa drugim stručnjacima, kao član tima, i da izvršava obaveze prema drugima;
·  Naučio da koristi literaturne i druge informacione izvore;
·  Sposoban da nastavi usavršavanje, i
·  Naučio metode komuniciranja prilagođenih stručnoj disciplini i naučio da piše jasne i koncizne izveštaje o praktičnim postupcima.