PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA


Struktura studijskog programa
Struktura i sadržaj studijskog programa za Prehrambenu tehnologiju prilagođeni su realizaciji nastavnog procesa, koji se ogleda u neophodnim pripremama, planiranju i intezivim aktivnostima izvođenja studijskog programa. Trajanje Osnovnih strukovnih studija je III godine, tj., VI smestara. Godišnje opterećenje studenata je 1500 časova, tj. do 40 časova sedmično. Svi predmeti su jednosemestralni sa različitim brojem ESPB bodova. Trajanje semestra je 15 sedmica.
Posle treće godine studija predviđena je odbrana diplomskog rada, kao i ukupno ostvaren nivo od 180 ESPB. To omogućuje inženjerima upis Specijalističkih strukovnih studija u trajanju od godinu dana (60 ESPB)
Nastavni predmeti su podeljeni na obavezne (28) i izborne (6), a na osnovu oblasti, predmeti su podeljeni na: opšteobrazovne (6), stučne (17) i stručno-aplikativne (20).

Svrha studijskog programa
Stručnjaci ovog profila mogu se zapošljavati u preduzećima gde mogu da samostalno organizuju, vode i kontrološu tehnološke postupke u proizvodnji hrane na bazi voća i povrća, žitarica i proizvoda od žitarica, proizvoda od mesa, mleka, riba, jaja, meda, vina, piva i drugih alkoholnih i bezalkoholnih pića. Takođe mogu voditi proizvodnju i preradu stočne hrane i kontrolu kvaliteta prehrambenih proizvoda. Mogu raditi u: kompanijama za proizvodnju hrane i drugim institucijama; poljoprivrednim stanicama, zavodima za poljoprivredu, udruženjima proizvođača; savetodavnim službama; javnoj administraciji; inspekciji; trgovini prehrambenim proizvodima; edukaciji; nauci i tehnološkom razvoju.
Porodične firme i privatizovane poljoprivredno-prehrambene kompanije su preduzeća koja će zahtevati profesionalno kvalifikovane osobe za upravljanje i rukovođenje i proizvodno-tehnološkim procesom te će svršeni inženjeri prehrambene tehnologije kao i do sada biti okosnica i glavni stručan oslonac u oblasti prerade hrane na području jugoistoka Srbije.

 Ciljevi studijskog programa
Ciljevi studijskog programa za prehrambenu tehnologiju su konkretni, ostvarivi s obzirom na raspoložive resurse, i bliže definišu obrazovnu i druge delatnosti Visoke poljoprivredno-prehrambene škole u Prokuplju, uključujući i njenu sveukupnu stručnu delatnost u proizvodnji i preradi hrane. Sve aktivnosti ustanove, a posebno razvoj studijskih programa, su u skladu sa usvojenom misijom i ciljevima. Škola periodično preispituje svoju misiju i ciljeve, vrednujući njihovu svrsishodnost u procesu planiranja i raspodele raspoloživih resursa.

Kompetencije diplomiranih studenata
Savladavanjem osnovnog strukovnog studijskog programa student je osposobljen da:   
-
Sakuplja i razvrstava ideje i podatke u standardnom formatu, analizira podatke prema uputstvu;
-
Vrši procenu pouzdanosti podataka uz primenu definisanih metoda ili uputstava;
-
Primenjuje principe i metode precizno i pažljivo u rešavanju stručnog pitanja, i
-
Ovladava metodama timskog rada, koristi literaturne i druge informacione izvore, vrednuje sebe i druge, pokazuje samostalnost, ovladava metodama komuniciranja prilagođenih stručnoj disciplini i piše izveštaje o praktičnim postupcima.
Predmetno-specifične sposobnosti se ogledaju u poznavanju:
-
Sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda u prehrambenoj industriji i njihovih tehnološko-hemijsko-fizičkih osobina;
-
Funkcionalnih svojstava hrane;
-
Osnovnih mikrobioloških, hemijskih i analitičkih principa za procenjivanje kvalitativnih parametara sirovina i gotovih proizvoda;
-
Tehnoloških operacija koje se primenjuju u preradi hrane;
-
Pojedinačnih tehnologija prerade namirnica;
-
Savremenih tehnologija i principa za upravljanje bezbednošću u proizvodnji hrane;
Novih tehnologija u konzervisanju hrane;
-
Organizacijom i marketingom u prehrambenoj industriji, kao i
-
Primeni ekoloških tehnologija uz permanentno praćenje i uvođenje novih računarsko-informacionih tehnologija.
-
Završetkom Osnovnih studija studenti stiču znanje i veštine neophodne za:
-
Planiranje i organizovanje proizvodnje prehrambenih proizvoda;
-
Upravljanje proizvodnim procesima;
-
Projektovanje i izradu tehničko-tehnološke dokumentacije za realizaciju proizvodnje;
-
Očuvanje životne sredine, i
-
Ekonomično korišćenje prirodnih resursa Republike Srbije u skladu sa principima održivog razvoja.

Nastavni plan za studijski program Prehrambena tehnologija

<<< prethodna strana