STOČARSTVO

Struktura studijskog programa
Osnovne strukovne studije programa za stočarstvo prilagođene su savremenim evropskim iskustvima u obrazovanju ovog profila. U strukturi ovog kursa moduli su podeljeni na opšteobrazovne, naučno-stručne i aplikativne predmete, uključujući i izborne. U prvoj godini preovlađuju opšteobrazovni predmeti koji daju polaznu osnovu budućim studentima ovog kurikuluma(60 ESPB). Druga godina sadrži naučno-stručne i delom izborno-aplikativne predmete, čime se polaznicima omogućuju saznanja iz uže stručnih oblasti stočarske proizvodnje (60 ESPB). U poslednjoj (trećoj) godini studija, aplikativnim i izbornim predmetima, polaznicima je omogućeno da sami kreiraju svoju diplomu, tj. da dobijena znanja, veštine i stečena iskustva odmah mogu primeniti u praksi(60 ESPB). Posle treće godine studija predviđena je izrada i odbrana diplomskog rada, kao i ukupno ostvaren nivo od 180 ESPB. To omogućuje inženjerima upis Specijalističkih strukovnih studija u trajanju od godinu dana (60 ESPB).
Osnovni strukovni studijski program za stočarstvo ima ukupno 32, a od toga 26 obaveznih i 6 izbornih jednosemestralnih predmeta, od ukupno 12 predloženih predmeta. U ovom programu svrstano je 6 opšteobrazovnih, 15 stručnih i 17 stručno-aplikativnih predmeta.

  Svrha studijskog programa
Stručnjaci ovog profila mogu se zapošljavati u preduzećima koja se bave: stočarskom (goveda, ovce, koze, svinje, živina, konji); ribarskom i pčelarskom proizvodnjom; lovnom privredom, proizvodnjom i preradom stočne hrane i kontrolom kvaliteta stočnih proizvoda; zatim u poljoprivrednim kompanijama i drugim institucijama, poljoprivrednim stanicama, zavodima za poljoprivredu, udruženjima proizvođača, savetodavnim službama, javnoj administraciji; inspekciji, trgovini stočnim proizvodima, edukaciji (srednje obrazovanje), očuvanju i zaštiti poljoprivrednog zemljišta od zagađenja stočarskog porekla, nauci i tehnološkom razvoju.
Porodične farme i privatizovane poljoprivredne kompanije su preduzeća koja će zahtevati profesionalno kvalifikovane osobe za upravljanje i rukovođenje biološkim procesima i zaštitu životne sredine. Bez obrazovanih stručnjaka na odgovarajući način nije moguće obezbediti zaštitu ruralnih oblasti i upravljanje poljoprivrednom proizvodnjom prema principima održivosti. Da bi se upravljalo stočarskom proizvodnjom na uspešan način farmeri moraju biti edukovani na odgovarajući način. Ova edukacija se mora sastojati od odgovarajuće kombinacije teorijskog znanja i praktične delatnosti iz svih grana stočarske proizvodnje. Pored toga, Osnovni strukovni studijski program iz oblasti stočarstva obezbeđuje osnovna znanja iz ekonomije uspešnog upravljanja stočarskom proizvodnjom.

 Ciljevi studijskog programa
Ciljevi studijskog programa su konkretni, ostvarivi s obzirom na raspoložive resurse, i bliže definišu obrazovnu i druge delatnosti Visoke poljoprivredno-prehrambene škole u Prokuplju, uključujući i njenu sveukupnu stručnu delatnost u stočarskoj proizvodnji. Sve aktivnosti Škole, a posebno razvoj studijskih programa, u skladu su sa usvojenom misijom i ciljevima. Škola periodično preispituje svoju misiju i ciljeve, vrednujući njihovu svrsishodnost u procesu planiranja i raspodele raspoloživih resursa.

 Kompetencije diplomiranih studenata
Savladavanjem osnovnih strukovnih studija studenti stiču primenljiva znanja u oblasti stočarstva, osposobljeni su za korišćenje literature i transfer znanja, kao i da nastave studije na Specijalističkim strukovnim studijama. Pored toga, studenti stiču opšte i predmetno-specifične sposobnosti u funkciji kvalitetnog obavljanja stručne delatnosti u stočarstvu.

Nastavni plan za studijski program Stočarstvo

<<< prethodna strana