VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO

Struktura studijskog programa
Struktura i sadržaj studijskog programa za Voćarstvo i vinogradarstvo prilagođeni su realizaciji nastavnog procesa, koji se ogleda u neophodnim pripremama, planiranju i intezivim aktivnostima izvođenja studijskog programa. Trajanje Osnovnih strukovnih studija je III godine, tj. VI smestara. Godišnje opterećenje studenata je 1500 časova, tj. do 40 časova sedmično. Svi predmeti su jednosemestralni sa različitim brojem ESPB bodova. Trajanje semestra je 15 sedmica.
Posle treće godine studija predviđena je odbrana diplomskog rada, kao i ukupno ostvaren nivo od 180 ESPB. To omogućuje inženjerima upis Specijalističkih strukovnih studija u trajanju od godinu dana (60 ESPB)
Nastavni predmeti su podeljeni na obavezne (24) i izborne (6), a na osnovu oblasti, predmeti su podeljeni na: opšteobrazovne (6), stučne (14) i stručno-aplikativnih (16).

Svrha studijskog programa
Svršeni studenti ovog profila mogu se zapošljavati: u preduzećima koji se bave voćarskom i vinogradarskom proizvodnjom,ekonomijomzemljišta, u voćno loznim rasadnicima, u poljoprivrednim kompanijama, poljoprivrednim stanicama, zavodima za poljoprivredu, udruženjima proizviđača, savetodavnim službama, javnim administracijama, ispekcijama, trgovinskim ustanovama, edukacijama, otvaranjem samostalnog sopstvenog biznisa i osnivanjem samostalnih rasadnika.

Ciljevi studijskog programa
Ciljevi studijskog programa su konkretni, ostvarivi s obzirom na raspoložive resurse, i bliže definišu obrazovnu i druge delatnosti Visoke poljoprivredno-prehrambene škole u Prokuplju, uključujući i njenu sveukupnu stručnu delatnost u voćarsko-vinogradarskoj proizvodnji. Sve aktivnosti Škole, a posebno razvoj studijskih programa, u skladu su sa usvojenom misijom i ciljevima. Škola periodično preispituje svoju misiju i ciljeve, vrednujući njihovu svrsishodnost u procesu planiranja i raspodele raspoloživih resursa.

Kompetencije diplomiranih studenata
Savladavanjem Osnovnih strukovnih studija studenti stiču primenljiva znanja u oblasti voćarstva i vinogradarstva, osposobljeni su za korišćenje literature i transfer znanja, kao i da nastave studije na Specijalističkim strukovnim studijama. Pored toga, studenti stiču opšte i predmetno-specifične sposobnosti u funkciji kvalitetnog obavljanja stručne delatnosti u voćarstvu i vinogradarstvu.

Nastavni plan za studijski program Voćarstvo i vinogradarstvo

<<< prethodna strana