ZAŠTITA BILJA

Struktura studijskog programa
Struktura i sadržaj studijskog programa za Zaštitu bilja prilagođeni su realizaciji nastavnog procesa, koji se ogleda u neophodnim pripremama, planiranju i intezivim aktivnostima izvođenja studijskog programa. Trajanje osnovnih strukovnih studija je 3 godine, tj. VI smestara. Godišnje opterećenje studenata je 1500 časova, tj. do 40 časova sedmično. Svi predmeti su jednosemestralni sa različitim brojem ESPB bodova. Trajanje semestra je 15 sedmica.
Posle treće godine studija predviđena je odbrana diplomskog rada, kao i ukupno ostvaren nivo od 180 ESPB. To omogućuje inženjerima upis specijalističkih strukovnih studija u trajanju od godinu dana (60 ESPB)
Nastavni predmeti su podeljeni na obavezne (26) i izborne (6), a na osnovu oblasti, predmeti su podeljeni na: opšteobrazovne (6), stučne (14) i stručno-aplikativne (19).

Svrha studijskog programa
Svršeni studenti ovog profila mogu se zapošljavati u preduzećima koja se bave prometom pesticida, poljoprivrednim organizacijama, centrima za poljoprivredu, institutima biljne proizvodnje, republičkim i opštinskim inspekcijama za zaštitu bilja, karantinskim službama, rasadnicima, poljoprivrednim školama, opštinama kao refernti za zaštitu bilja, poljoprivrednim stanicama, zavodima za poljoprivredu, centrima za edukaciju poljoprivrednih proizvođača i u savetodavnim službama.

Ciljevi studijskog programa
Ciljevi studijskog programa su konkretni, ostvarivi s obzirom na raspoložive resurse, i bliže definišu obrazovnu i druge delatnosti Visoke poljoprivredno-prehrambene škole u Prokuplju, uključujući i njenu sveukupnu stručnu delatnost u sve aktivnosti Škole, a posebno razvoj studijskih programa, u skladu su sa usvojenom misijom i ciljevima. Škola periodično preispituje svoju misiju i ciljeve, vrednujući njihovu svrsishodnost u procesu planiranja i raspodele raspoloživih resursa.

Kompetencije diplomiranih studenata
Savladavanjem Osnovnih strukovnih studija studenti stiču primenljiva znanja u oblasti zaštite bilja studenti su osposobljeni za korišćenje literature i transfer znanja, kao i da nastave studije na Specijalističkim strukovnim studijama. Pored toga, studenti stiču: opšte i predmetno-specifične sposobnosti koje se ogledau u poznavanju i praćenju biologije patogena, štetočina i korova, poznavanje optimalnih rokova i mera zaštite bilja u funkciji kvalitetnog obavljanja stručne delatnosti u zaštiti bilja.

Nastavni plan za studijski program Zaštita bilja

<<< prethodna strana