Конкурс за упис студената у прву годину основних струковних студија за школску 2022/2023. годину

Академија струковних студија Јужна Србија, Одсек за пољопривредно-прехрамбене студије Прокупље уписује у прву годину основних струковних студија у школској 2022/2023. години 170 студената на следећим студијским програмима:

Назив студијског програмаБуџетСтуденти који плаћају школаринуУкупан број из Дозволе за радШколарина
Ратарство и повртарство9132250.000
Воћарство и виноградарство12142650.000
Сточарство12102250.000
Заштита биља3284050.000
Прехрамбена технологија35256050.000

На нивоу Одсека уписује се један студент са инвалидитетом, један студент припадник ромске националности и један држављанин РС који је у школској 2021/2022. године завршио средњу школу у иностаранству могу се уписати на студијски програм по избору у својству студента који се финансира из буџета.


Услови уписа

У прву годину студија могу се уписати кандидати који су завршили средњу школу у четворогодишњем или трогодишњем трајању и положили пријемни испит.

Кандидати који се пријављују за један од студијских програма полажу пријемни испит из једног предмета по избору од понуђена два предмета: Хемија или Биологија.

Први конкурсни рок траје од 20.јуна 2022. године до 15. јула 2022. године и то:

Пријављивање кандидата траје од 20. до 30. јуна 2022. године

Пријављивање кандидата траје од 20. јуна до 30-ог јуна 2022. године од 09:00 до 14:00 часова у просторијама Службе за студентска питања Одсека или слање потребне документације путем поште.

Кандидати приликом подношења пријаве на конкурс подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријаву за упис подносе ФОТОКОПИЈЕ следећих докумената:

Полагање пријемног испита

Полагање пријемног испита 04. јула 2022. године од 10:00 часова, из предмета Хемија или Биологија.

Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита, понесу личну карту или пасош.

Објављивање прелиминарнe ранг листа

05. јула 2022. године објављивање прелиминарне ранг листе

За утврђивање редоследа пријављених кандидата вреднује се:

Општи успех у средњој школи који представља збир општег успеха из сва четири разреда средње школе. За кандидате са трећим степеном стручне спреме трећи разред се рачуна у двоструком износу. Укупан број овако добијених бодова множи се са 2, те кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.
Успех на пријемном испиту се бодује највише са 60 бодова.
Академија утврђује Прелиминарну ранг листу за сваки студијски програм, за кандидате који се финансирају из буџета и оне који плаћају школарину. Место на Прелиминарној ранг листи и број укупно постигнутих бодова одређују да ли кандидат може бити уписан у прву годину студија, као и да ли може бити финансиран из буџета или ће плаћати школарину.

У случају једнаког броја бодова предност при успеху имаће кандидат који има бољи успех на пријемном испиту.

Учесник уписа који сматра да редослед кандидата на прелиминарној ранг листи није утврђен на начин предвиђен правилима уписа, може поднети приговор председнику Академије у року од 24 часа од објављивања ранг листе.

Председник Академије доноси одлуку о приговору у року од 24 часа од подношења приговора

Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на Коначној ранг листи за студијски програм до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета који је одређен правилима уписа и има најмање 51 бод.

Кандидат који плаћа школарину може бити уписан уколико се на Коначној ранг листи за студијски програм налази до броја одобреног за упис кандидата који плаћају школарину који је одређен правилима уписа и има најмање 30 бодова.

Ако се кандидат који је остварио право на упис не упише у предвиђеном року, Академија ће уписати уместо њега другог кандудата, према редоследу на коначној ранг листи, у року утврђеним правилима уписа.

Објављивање коначнe ранг листа

Коначна ранг листа биће објављена 07. јула 2022. године. на огласној табли и на званичној интернет страници Одсека за пољопривредно-прехрамбене студије Прокупље.

Упис студената који су остварили право на упис

08., 11., 12. јул 2022. год. од 9.00 до 14.00 час. – УПИС (Напомена: Студенти који су остварили право на финансирање о трошку буџета РС могу извршити упис 08. и 11. јула. Дана 11. јула у 14.00 час. извршиће се померање ранг листе за упис студија које се финансирају из буџета РС и на место неуписаних студената уписаће се самофинансирајући студенти испод црте).

 1. и 13. јул 2022. год. од 9.00 до 14.00 час. – Упис кандидата који су положили пријемни испит али су испод дозвољеног броја по Коначној ранг листи за студијски програм за који су конкурисали (Промена студијског програма)
 2. и 14. јул 2022. год. до 10.00 час. – Пријављивање кандидата који су положили пријемни испит (уколико су полагали исте предмете који се полажу на студијском програму који желе да упишу уз потврду високошколске установе о положеном пријемном испиту и бројем освојених бодова))

15. јул 2022. год. од 12.00 до 14.00 час. – објављивање Коначне ранг листе и упис за кандидате који су положили пријемни испит на другој високошколској установи

Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на Коначној ранг листи за студијски програм до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета који је одређен правилима уписа и има најмање 51 бод.

Кандидат који плаћа школарину може бити уписан уколико се на Коначној ранг листи за студијски програм налази до броја одобреног за упис кандидата који плаћају школарину који је одређен правилима уписа и има најмање 30 бодова.

Ако се кандидат који је остварио право на упис не упише у предвиђеном року, Академија ће уписати уместо њега другог кандудата, према редоследу на коначној ранг листи, у року утврђеним правилима уписа.

Кандидати који су испунили услове за упис дужни су да се упишу у предвиђеном року.

За упис су неопходна следећа документа:

 • оригинални извод из матичне књиге рођених или оверена фотокопија
 • оригинална сведочанства свих разреда средње школе или оверене фотокопије
 • оригинална диплома о положеном матурском, односно завршном испиту или оверена фотокопија
 • два образца ШВ-20 (пријавни лист за упис студената) – преузимају се на шалтерима студентске службе у Одсеку
 • индекс – преузима се на шалтерима студентске службе у Одсеку
 • две фотографије 3,5´4,5 cm
 • доказ о уплати накнаде за студентски стандард у износу од 4.500,00 динара (жиро рачун Академије 840-2110666-96 по моделу 97 са позивом на бро 9202)
 • доказ о уплати на име накнаде за издавање индекса у износу од 1.000,00 динара (жиро рачун Академије 840-2110666-96 по моделу 97 са позивом на бро 9202)
 • Фотокопије докумената кандидата који нису примљени на конкурс се не враћају.

Други конкурсни рок

Други Конкурсни рок траје од 01.09. до 16.09. 2022. године.