О школи

Висока пољопривредно-прехрамбена школа струковних студија у Прокупљу је самостална високошколска установа, која остварује васпитно-образовну и истраживачку делатност у оквиру Основних струковних и Специјалистичких струковних студија из области пољопривреде, прехрамбене технологије и ветеринарске медицине, утемељену на тридесетогодишњој традицији. У овом периоду, Школа се развила у образовну и стручну институцију високе репутације.
На путу имплементације „Болоњског процеса”, од школске 2004/05. године, уведене су трогодишње студије, а упис студената се обавља у оквиру шест студијских програма Основних струковних студија:


– Воћарство и виноградарство
– Ратарство и повртарство
– Заштита биља
– Сточарство
– Прехрамбена технологија
– Струковна ветерина
као и студијски програм Мастер струковних студија са цетири модула:
– Фитомедицина
– Прехрамбена технологија
– Биљна производња
– Сточарска производња


На наведеним одсецима образују се кадрови који након завршених студија стичу диплому струковног инжењера пољопривреде одговарајуће струке, односно струковног инжењера пољопривреде – специјалисте, одговарајуће струке.
У историју Високе пољопривредно-прехрамбене школе у Прокупљу струковних студија уткан је рад многих генерација студената и професора. Свака нова генерација је настављала рад на тековинама својих претходника, а своја искуства остављала је у баштину новим генерацијама. Многи су учећи и радећи уткали пуно сопственог труда и времена у ову Школу, те у културни живот града и читавог региона Топлице.
Мисија школе, до извесне мере, рефлектује се кроз њен Статут, заснован на Закону о високом образовању, а сагледана је кроз три кључне функције – наставно-образовни рад, истраживачки рад и издавачка делатност – са снажном оријентацијом ка сарадњи са локалном самоуправом. Такође, Школа поспешује и регионалну и еврорегионалну сарадњу са сродним институцијама. Основни задатак и циљ је преношење најновијих научних и стручних знања и вештина из области пољопривреде и прехрамбене технологије.
Редовно планирамо и вреднујемо резултате својих студијских програма са задатком да стално развијамо, унапређујемо и преиспитујемо њихове садржаје, сагласно новим научним и стручним достигнућима, у чему релевантну улогу имају наставно особље и студенти. Периодично пратимо остваривање планираних активности, постављених задатака и циљева, уз објективно сагледавање резултата, њихову анализу и корективне мере евентуалних недостатака. Такође, Школа прати савремене трендове и одржава висок критеријум академског образовања на свим одсецима у области струковних студија, трудећи се да задржи до сада постигнуту репутацију у свим својим активностима.
Својим студентима нудимо:
– савремени програм образовања који реализују компетентни наставници,
– добро опремљене лабораторије и
– практична знања и вештине,
што обезбеђује ефикасан систем студирања и краћи пут до посла.
По завршетку студија, Ваше знање и вештине тражиће:
– јавна и приватна предузећа у области производње, заштите и прераде хране;
– произвођачи пољопривредне механизације и опреме у прехрамбеној индустрији;
– услужне специјализоване агенције и пројектантске фирме;
– школство, јавна предузећа, инспекцијске службе, као и
– самостално покретање породичног бизниса.
Од изузетног значаја су и посебне активности Школе из области пољопривредне производње и нових производно-технолошких процеса, како у примарној, тако и у прерађивачкој индустрији у области аграра. Посебне активности Школе се остварују кроз рад Лабораторије за испитивање – тренутно у поступку акредитације.