Струковна ветерина


Основни циљ студијског програма основних струковних студија – Струковна ветерина је да омогући студентима стицање најновијих научних и стручних знања и вештина из области ветеринарске медицине. Други значајан циљ је континуирани свеобухватни развој свих аспеката ветеринарске струке заснован на савременим принципима и стандардима. Студијски програм пружа могућности за стицање врло разноврсних практичних знања и вештина из свих грана и области ветеринарске медицине, као што су анатомија, физиологија, етологија, патологија, фармакологија, интерне болести, паразитске болести, заразне болести, хирургија, заоохигијена и судска ветеринарска медицина.

Овај студијски програм има више циљева:

 • стицање и развој креативних способности за планирање, организовање и контролу обављања задатака у области ветеринарске медицине. Студијски програм Струковна ветерина је конципиран на тај начин да се брзо и лако стичу знања и вештине за обављање послова везаних за основне потребе, административне послове, као и основне и специфичне ветеринарско медицинске послове у зависности од сложености стања болесних животиња;
 • стицање знања и вештина које промовишу здравље животиња и спречавање болести;
 • стицање знања и вештина који су од значаја за спречавање ширења зооноза;
 • стицање знања и вештина који су од значаја за помоћ животињама при опоравку од болести;
 • стицање знања и вештина који су од значаја за помоћ при ублажавању болова, патњи и при угињавању животиња;
 • прихвање основних начела професионалног понашања (етички кодекс, поштовање професионалне тајне, поштовање угледа ветеринарске медицине);
 • утицај на образовање да преносе практична и теоријска знања према хијерархији пословања у ветеринарским службама;
 • утицај на развој целокупног друштва, јер се запошљавањем Струковних ветеринарских техничара, побољшава кадровска структура система здравствене заштите животиња. Стечена знања на овом студијском програму ће битно утицати на целокупни развој здравља животиња у Србији, што доприноси целокупном развоју друштва.
 • Савладавањем студијског програма студент стиче опште и предметно-специфичне способности које су у функцији квалитетног обављања стручне делатности у области ветеринарске медицине. Опште способности су:
 • анализа, синтеза и предвиђање решења и последица у области ветеринарске медицине;
 • овладавање методама, поступцима и процесима истраживања у области ветеринарске медицине;
 • развој критичког и самокритичког мишљења и приступа у области ветеринарске медицине;
 • примена знања у пракси у области ветеринарске медицине;
 • развој комуникационих способности, као и сарадње са ужим социјалним и међународним окружењем у области ветеринарске медицине;
 • коришћење основних комуникационих технологија и рачунарских програма (Wорд, Еxцел, Поwер Поинт) за потребе извршења задатака и циљева ветеринарске медицине
 • самосталан као и ефикасан рад у тиму;
 • овладавање основним техникама планирања, организовања и контроле у ветеринарској медицини;
 • примена стечених теоријска знања и практичних искустава у професионалном раду;
 • разумевање потребе перманентног образовања (учење и усавршавање током читаве професионалне каријере)
 • прихватање, успостављене, неговање и унапређење стандарда професионалне етике и одговорности.
 • На студијском програму Струковна ветерина студент кроз разне облике предавња стиче следеће предметно-специфичне компетенције:
 • темељно познавање и разумевање различитих дисциплина заштите здравља и добробити животиња у области ветеринарске медицине;
 • решавање конкретних проблема уз употребу научних метода и поступака у области ветеринарске медицине;
 • повезивање основних знања из различитих области ветеринарске медицине и њихове примене;
 • праћење и примена новина у области ветеринарске медицине;
 • развој вештина и спретности у употреби знања у одговарајућем подручју ветеринарске медицине; и
 • употребе информационо-комуникационих технологија у овладавању знањима одговарајућег подручја ветеринарске медицине.

Наставни план за студијски програм Струковна ветерина