КЊИГЕ ПРЕДМЕТА

Основне струковне студије

Мастер струковне студије

На путу имплементације Болоњског процеса, Школа је од школске 2004/05. године увела трогодишње студије и обављала своју делатност у оквиру пет студијских програма и то: Воћарство и виноградарство, Ратарство и повртарство, Заштита биља, Сточарство и Прехрамбена технологија. На наведеним одсецима Школа је образовала кадрове са дипломом инжењера пољопривреде одговарајуће струке.

Након акредитације од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета и добијања дозволе за рад од Министарства просвете РС бр. 612-00-1205/2006-04 од 30.04.2007. године, Школа је променила свој назив у Висока пољопривредно – прехрамбена школа струковних студија. Школовање се од 2007. године одвијало на пет студијских програма: Воћарство и виноградарство, Ратарство и повртарство, Заштита биља, Сточарство и Прехрамбена технологија. Школа је уписивала 198 студената (176 на буџету Републике, 22 као самофинансирајући студенти). У току 2011. године акредитован је и студијски програм Струковна ветерина.

Након истека прве акредитације, Школа је 2012. године успешно реакредитовала све студијске програме на основним струковним студијама.

На другом нивоу студија акредитован је мастер сруковни студијски програм Биотехнологија са четири модула: Биљна производња, Сточарска производња, Фитомедицина и Прехрамбена технологија, са циљем што квалитетнијег образовања кадрова у функцији развоја пољопривреде и прехрамбене индустрије овог дела Србије.