ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА

Структура и садржај студијског програма за Прехрамбену технологију прилагођени су реализацији наставног процеса, који се огледа у неопходним припремама, планирању и интезивим активностима извођења студијског програма. Трајање Основних струковних студија је три године, тј., шест семестра. Годишње оптерећење студената је 1500 часова, тј. до 40 часова седмично. Сви предмети су једносеместрални са различитим бројем ЕСПБ бодова. Трајање семестра је 15 седмица.
После треће године студија предвиђена је одбрана завршног рада, као и укупно остварен ниво од 180 ЕСПБ. То омогућује инжењерима упис Мастер струковних студија у трајању од две године (120 ЕСПБ)
Наставни предмети су подељени на обавезне (28) и изборне (6), а на основу области, предмети су подељени на: општеобразовне (6), стучне (17) и стручно-апликативне (20).

Стручњаци овог профила могу се запошљавати у предузећима где могу да самостално организују, воде и контролошу технолошке поступке у производњи хране на бази воћа и поврћа, житарица и производа од житарица, производа од меса, млека, риба, јаја, меда, вина, пива и других алкохолних и безалкохолних пића. Такође могу водити производњу и прераду сточне хране и контролу квалитета прехрамбених производа. Могу радити у: компанијама за производњу хране и другим институцијама; пољопривредним станицама, заводима за пољопривреду, удружењима произвођача; саветодавним службама; јавној администрацији; инспекцији; трговини прехрамбеним производима; едукацији; науци и технолошком развоју.
Породичне фирме и приватизоване пољопривредно-прехрамбене компаније су предузећа која ће захтевати професионално квалификоване особе за управљање и руковођење и производно-технолошким процесом те ће свршени инжењери прехрамбене технологије као и до сада бити окосница и главни стручан ослонац у области прераде хране на подручју југоистока Србије

Циљеви студијског програма за прехрамбену технологију су конкретни, оствариви с обзиром на расположиве ресурсе, и ближе дефинишу образовну и друге делатности Одсека за пољопривредно-прехрамбене студије у Прокупљу, укључујући и њену свеукупну стручну делатност у производњи и преради хране. Све активности установе, а посебно развој студијских програма, су у складу са усвојеном мисијом и циљевима. Одсек периодично преиспитује своју мисију и циљеве, вреднујући њихову сврсисходност у процесу планирања и расподеле расположивих ресурса.

Савладавањем основног струковног студијског програма студент је оспособљен да:

 • Сакупља и разврстава идеје и податке у стандардном формату, анализира податке према упутству;
 • Врши процену поузданости података уз примену дефинисаних метода или упутстава;
 • Примењује принципе и методе прецизно и пажљиво у решавању стручног питања, и
 • Овладава методама тимског рада, користи литературне и друге информационе изворе, вреднује себе и друге, показује самосталност, овладава методама комуницирања прилагођених стручној дисциплини и пише извештаје о практичним поступцима. Предметно-специфичне способности се огледају у познавању:
 • Овладава методама тимског рада, користи литературне и друге информационе изворе, вреднује себе и друге, показује самосталност, овладава методама комуницирања прилагођених стручној дисциплини и пише извештаје о практичним поступцима.
 • Предметно-специфичне способности се огледају у познавању:
 • Сировина, полупроизвода и готових производа у прехрамбеној индустрији и њихових технолошко-хемијско-физичких особина;
 • Функционалних својстава хране;
 • Основних микробиолошких, хемијских и аналитичких принципа за процењивање квалитативних параметара сировина и готових производа;
 • Технолошких операција које се примењују у преради хране;
 • Појединачних технологија прераде намирница;
 • Савремених технологија и принципа за управљање безбедношћу у производњи хране;
 • Нових технологија у конзервисању хране;
 • Организацијом и маркетингом у прехрамбеној индустрији,
 • Примени еколошких технологија уз перманентно праћење и увођење нових рачунарско-информационих технологија.
 • Завршетком Основних студија студенти стичу знање и вештине неопходне за:
 • Планирање и организовање производње прехрамбених производа;
 • Управљање производним процесима;
 • Пројектовање и израду техничко-технолошке документације за реализацију производње;
 • Очување животне средине, и
 • Економично коришћење природних ресурса Републике Србије у складу са принципима одрживог развоја.