РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО

Структура и садржај Основног струковног студијског програма за Ратарство и повртарство прилагођени су реализацији наставног процеса, који се огледа у неопходним припремама, планирању и интезивим активностима извођења студијског програма.
Студије трају 3 године, 6 семестара, и има укупно 32 предмета, од чега су 26 обавезна, а студент бира 6 од укупно 12 понуђених изборних предмета. Сви предмети су једносеместрални. У основном струковном студијском програму сврстано је 6 општеобразовних предмета (15,96 %) са укупно 34 ЕСПБ, 14 стручних (38,97 %) са укупно 83 ЕСПБ и 18 стручно-апликативних предмета (45,07 %) са укупно 97 ЕСПБ. Практична настава је предвиђена и као посебан мултидисциплинаран предмет на другој и трећој години студија.
Од страних језика предвиђено је изучавање енглеског. У току шестог семестра студија предвиђен је завршни рад са 6 ЕСПБ, као и укупно остварен ниво од 180 ЕСПБ. То омогућује инжењерима упис Мастер струковних студија у трајању од две године (120 ЕСПБ).

Стручњаци овог профила могу се запошљавати у предузећима која се баве: производњом жита, производњом биљака за техничку прераду, производњом зрнених махунарки, производњом лековитог и ароматичног биља, производњом биљака за сточну исхрану, повртарском производњом, семенском производњом, затим у пољопривредним компанијама и другим институцијама, пољопривредним станицама, заводима, удружењима произвођача, саветодавним службама, јавној администрацији, инспекцији, трговини семенском робом ратарских и повртарских биљака, очувањем и заштитом пољопривредног земљишта, самосталном приватном предузетништву, науци и технолошком развоју.
Породичне фарме и приватизоване пољопривредне компаније су предузећа која ће захтевати професионално квалификоване особе за управљање и руковођење биолошким процесима и заштитом животне средине. Без стручно оспособљених лица није могуће обезбедити заштиту руралних области и управљање пољопривредном производњом према принципима одрживости. Да би се управљало биљном производњом на успешан начин фармери морају бити едуковани на одговарајући начин.

Циљеви студијског програма су конкретни, оствариви с обзиром на расположиве ресурсе, и ближе дефинишу образовну и друге делатности Одсека за пољопривредно-прехрамбене студије у Прокупљу, укључујући и њену свеукупну стручну делатност у ратарској и повртарској производњи. Све активности установе, а посебно развој студијских програма, су у складу са усвојеном мисијом и циљевима. Одсек периодично преиспитује своју мисију и циљеве, вреднујући њихову сврсисходност у процесу планирања и расподеле расположивих ресурса.

Савладавањем основних струковних студија студенти стичу применљива знања у области ратарске и повртарске производње, оспособљени су за коришћење литературе и трансфер знања, као и да наставе студије на Мастер струковним студијама. Поред тога, студенти стичу опште и предметно-специфичне способности у функцији квалитетног обављања стручне делатности у области ратарске и повртарске производње.