ПРВИ КОНКУРСНИ РОК

Календар уписа студената на основне струковне студије у школској 2024/2025. години

Топличка академија струковних студија, Одсек за пољопривредно-прехрамбене студије Прокупље уписује студенате у прву годину основних струковних студија у школској 2024/2025. години

Пријављивање кандидата од 17. до 28. јуна 2024. године, у термину од 9,00 до 14,00 часова

Пријављивање кандидата електронским путем од 17. до 30. јуна 2024. године до 00,00 часова

Мејл адреса: vpps@beotel.net

 • пријаву на конкурс можете преузети ОВДЕ
 • сведочанства за све разреде претходно завршене школе (фотокопија);
 • диплому о положеном завршном, односно матурском испиту (фотокопија);
 • извод из матичне књиге рођених (фотокопија);
 • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита 5.000,00 динара на број жиро рачуна 840-2121666-76 модел на број 97 позив на број 9202
 • изјаву да кандидат пре школске 2024/2025. године, није био уписиван у прву годину неког студијског програма првог степена високог образовања у статусу студента који се финансира из буџета можете преузети ОВДЕ

Кандидати који конкуришу за упис у прву годину основних струковних студија на Одсеку за пољопривредно-прехрамбене студије Прокупље, полажу пријемни испит из два предмета, по сопственом избору, од два понуђених: Биологија и Хемија.
Пријемни испит обухвата питања из предмета Биологија и Хемија.

Полагање пријемног испита 2. јула 2024. године у 11,00 часова

Објављивање прелиминарне ранг листе 3. јула 2024. године

Објављивање коначне ранг листе 4. јула 2024. године

Упис студената који се финансирају из буџета од 5. до 9. јула 2024. године, у термину од 9,00 до 14,00 часова

од 10. до 12. јула 2024. године, у термину од 9,00 до 14,00 часова

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА УПИС

Кандидат који је стекао право на упис подноси следећа документа:

 • сведочанства за све разреде претходно завршене школе (оригинал или оверену фотокопију);
 • диплому о положеном завршном (диплому о завршеном средњем образовању), односно матурском испиту (оригинал или оверену фотокопију);
 • извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију);
 • очитану личну карту или фотокопију личне карте;
 • образац индекса (преузима се на шалтерима студентске службе у Одсецима);
 • два обрасца ШВ-20 (ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ);
 • пријавни лист за упис студената (ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ);
 • две фотографије формата 3,5 х 4,5 cm;
 • доказ о уплати на име трошкова уписа прве године 2.500,00 динара на број жиро рачуна 840-2121666-76 модел на број 97 позив на број 9202;
 • доказ о уплати на име накнаде за издавање индекса 1.000,00 динара на број жиро рачуна 840-2121666-76 модел на број 97 позив на број 9202;
 • доказ о уплати трошкова за организацију и реализацију каријерног вођења 1.000,00 динара на број жиро рачуна 840-2121666-76 модел на број 97 позив на број 9202;
 • доказ о уплати прве рате школарине за студенте који се сами финансирају 7.000,00 динара на број жиро рачуна 840-2121666-76 модел на број 97 позив на број 9202.
 • изјава о давању права на прикупљање и обраду података о личности, заштити података за израду и објављивање личних података, фотографија, видео и аудио снимака (ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ)